การผลิตกระดาษ Paper Products

เป็นเวลากว่า 20ปี AMCOL Paper Technologies ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เบนโทไนต์ให้กับผู้ผลิตกระดาษทั่วโลก ได้นำไปใช้ในหลากหลายการใช้งาน ทั้งการเก็บกักอนุภา (Retention), การระบายน้ำ (Drainage), การสร้างตัวของเยื่อกระดาษ (Formation) -  RDF, การควบคุมการกระจาย (Pitch Control) และ การปรับสภาพน้ำ (Freshwater Conditioning)
AMCOL Paper Technologies ได้มุ่งมั่นในงานค้นคว้าวิจัย โดยมีศูนย์ปฏิบัติการอยู่ที่สหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร และห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ประเทศไทยและประเทศจีน นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมมาใช้กับการผลิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิต คุณภาพของการผลิกระดาษให้แก่ผู้ผลิต

 

Please visit AMCOL Paper Technologies website for more information