เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิว Surfactant Technologies

สารลดแรงตึงผิวป็นส่วนประกอบสำคัญพื้นฐานในการผสมสารซักฟอก เพราะความต้องการพื้นฐานของผู้บริโภค คือ การซักล้างที่สะอาด สารลดแรงตึงผิวโดยทั่วไปจะเป็นของเหลวหรือ ของเหลวกึ่งแข็ง(Paste) ซึ่งในบางครั้ง ยากต่อการผลิตและผสม

 

AMCOL Detergent Specialties มีเม็ดสารลดแรงตึงผิวที่หลากหลาย บนตัวกลางชนิดต่างๆ ที่เหมาะสำหรับการผสมแบบแห้ง ทั้งเหมาะกับการผลิตแบบเป็นครั้ง (Batch Process) และ การผลิตแบบต่อเนื่อง (Continuous Process).

 

สารลดแรงตึงผิวสามารถขึ้นรูปเป็นเม็ด บนซีโอไลท์หรือเบนโทไนต์ ซึ่งทั้งสองให้การละลายและกระจายตัวได้ดี ในน้ำผงซักฟอก ขณะเดียวกัน เม็ดสารลดแรงตึงผิวของ AMCOL Detergent Specialties ก็ยังมีความแข็งแรงและ เคลื่อนไหลอย่างอิสระ (Free Flow Granule) เพื่อความสะดวกในการจัดการ

Please visit AMCOL Household & Fabric Care website for more information.