ภาคการเกษตรกรรม

ในภาคการเกษตรกรรม เบนโทไนต์ของแอมคอลฯ สามารถนำมาใช้เป็นตัวช่วยกำหนดการไหลและความหนืด รวมทั้งใช้เป็นตัวกลางในการช่วยอุ้มซับสารเคมีปราบวัชพืชและศัตรูพืชเอาไว้ที่ผิว แล้วจึงค่อยๆปลดปล่อยออกสู่สภาพแวดล้อมได้อย่างช้าๆ ทำให้การทำงานของสารเคมีเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

และ ผลิตภัณฑ์สารฮิวมิคของแอมคอลฯ เป็นตัวช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช, ปรับปรุงและฟื้นฟู สภาพดินให้มีความสมบูรณ์ สามารถเก็บกักแร่ธาตุอาหารสำหรับพืชได้มากขึ้น

ช่วยเพิ่มการแทรกตัวของอากาศให้ดินร่วนซุย (Aeration),
ช่วยเก็บกักน้ำให้อยู่ในดิน (Water Filtration& Holding Capacity),
รวมถึงช่วยเพิ่มอัตราการดูดใช้แร่ธาตุอาหารของพืช (Nutrient Uptake)

เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงสภาพดินที่เสียหายให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ - ดินดำ น้ำชุ่ม