ENERSOL

ทำไมต้องใช้ ENERSOL

 • Enersol มีประสิทธิภาพสูงด้วยการใช้ในปริมาณน้อย
 • Enersol ได้รับเลือกจากสถาบัน FiBL ซึ่งเป็นสถาบันการเกษตรอินทรีย์ในกรุงแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน ให้ใช้กับการเพาะปลูกแบบอินทรีย์ (Organic) ของสถาบัน ในการปลูกหัวบีทผลิตน้ำตาล, มันฝรั่ง, ไม้เถา เช่นองุ่น, ผักและไม้ผลต่างๆ การรับรองจากสถาบัน FiBL ถือเป็นการรับรองที่ได้รับการยอมรับจากสหภาพยุโรป
 • จากค่า pH ที่มีความเป็นกรดอ่อน :
 • ทำให้สามารถผสมลงในถังสเปรย์พร้อมกันกับสารอารักขาพืชอื่นๆ ได้เลยทันที
 • ให้ประสิทธิภาพสูงในการกระตุ้นการเจริญของรากพืช และกำลังมีการศึกษาถึงการใช้ Enersol ในการลดการทำลายรากจากเชื้อนีมาโทดา
 • ช่วยให้รากพืชสามารถดูดเอาสารอาหาร ได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และสมบูรณ์
 • สามารถผสมลงในถังสเปรย์ ซึ่งจะทำให้ค่า pH ในถังลดลง ส่งผลให้สารปราบศัตรูพืชทำงานได้ดีขึ้น และ เพิ่มความสามารถในการดูดซึมทางใบ ให้แก่พืช
 • ช่วยลดความเค็มของดิน, เพิ่มอนุภาคที่เป็นประจุลบในดิน และส่งเสริมการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตในดิน
 • ช่วยเปลี่ยนสารคีเลตตางๆในดินที่พืชนำไปใช้ไม่ได้ ให้กลับมาอยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที
 • มีกรดอัลมิคที่ช่วยกระตุ้น เพิ่มการงอกใหม่และการเจริญของรากพืช ซึ่งต่างจากกรดฮิวมิคสังเคราะห์ที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป ที่ไม่มีกรดอัลมิคร่วมอยู่เลย
 • สามารถใช้ได้กับ ระบบการให้น้ำทั้งแบบสเปรย์ให้ทางใบ และการให้น้ำแบบหยด สามารถใช้ Enersol อย่างเดียวได้เลยทันทีหรือใช้ผสมกับสารอารักขาพืชอื่นๆ ความเป็นกรดอ่อนทำให้สามารถผสมได้กับทั้งสารละลายที่เป็นกรด หรือ เป็นด่าง
 • เมื่อนำไปใช้กับพืชด้วยการให้ทางใบ Enersol จะช่วยกระตุ้นให้ใบพืชเกิดสีได้สดใสขึ้นตามสีสันธรรมชาติของพืชแต่ละชนิด