อุปกรณ์

 • ระบบการทดสอบทรายเบ็ดเสร็จ ‘Simpson Gerosa’
  • ทดสอบการซึมผ่าน ในทราย (Permeability)
  • ทดสอบความแน่นในการยึดตัว
  • การบดทรายให้ละเอียด
  • ทดสอบความแข็งแรงของทราย
  • การล้างทราย (การทดสอบที่ไม่ใช่ดิน)
  • ทดสอบแรงดึงแบบเปียก
 • เครื่องวัดความหนืด Brookfield
 • เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer)
 • เครื่องวัดความสามารถในการจับยึดเยื่อ Schopper-riegler
 • เครื่องวัดความหนืด
 • กล้องจุลทรรศน์ Nikon
 • เครื่องคนสารเคมีอัตโนมัติ
 • เครื่องกรองแบบแรงดัน
 • เครื่องวัดค่า pH
 • เครื่องวัดขนาดอนุภาค แบบสั่น Vibrating sifter stack